חוק בתי המשפט לענייני משפחה. ענייני משפחה (מושג)

הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט לתקנות הנ"ל אין, לדעת פרופ' שאוה, תוקף משפטי והן בטלות מעיקרן
בשלב מסוים החליטו לפרק את הקשר הזוגי ביניהם והסכם הפירוד אף הוגש לבי המשפט וקיבל תוקף של פסק דין היה לאיש משמר בתי המשפט חשד סביר שאדם נושא בבית המשפט או בסביבתו הקרובה נשק שלא כדין, עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק או שהוא עומד לבצע עבירה העלולה לסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה, יהיו לו סמכויות עיכוב כנגד אותו אדם; על עיכוב לפי סעיף זה יחולו הוראות , בשינויים המחויבים

בית המשפט לענייני משפחה הורה למשרד הפנים למחוק ממרשם האוכלוסין רישום של בני זוג מאותו מין כנשואים לאחר שנפרדו (פסק דין)

הסמכות קיימת לאור סיבת התביעה ואינה תלויה בשוויה.

13
דיון בדלתיים סגורות בענייני משפחה (זכות)
תביעה אזרחית: כל תביעה אזרחית אשר עילתה סכסוך בתוך המשפחה, מצויה בסמכותו של בית משפט לענייני משפחה
דיון בדלתיים סגורות בענייני משפחה (זכות)
ב מי שנתן מזונות שלא היה חייב בהם ולא התכוון ליתן מתנה, רשאי לדרוש החזרתם ממי שקיבלם או ממי שהיה חייב בהם ובמידה שהיה חייב בהם
ענייני משפחה (מושג)
פקיעת זכות המזונות א הזכות למזונות פוקעת עם מות הזכאי או עם מות החייב
ניתן לקבל סיוע משפטי חינם בענייני משפחה מאת האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, בכפוך לתנאי הזכאות סכום זה מתעדכן מדי תקופה וחשוב לבדוק, מהו הסכום המעודכן, טרם הגשת תביעה
ב אומץ ילד, יבואו לעניין חוק זה המאמץ ובני משפחתו במקום הורי המאומץ ובני משפחתם פרופ' שאוה מוכיח, שטעה השופט בקביעתו הנ"ל, וכי חוק בית המשפט לענייני משפחה לא הכניס כל שינוי בסמכויות השיפוט של בתי הדין הרבניים

ענייני משפחה (מושג)

פרופ' שאוה מציין, כי "בקשה ליישוב סיכסוך" היא, למעשה, תביעה לשלום בית או בשלב מאוחר תביעת גירושין, שבה נכרכו ענייני המזונות, הרכוש והחזקת הילדים, ותביעות אלו הן בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני.

בית המשפט לענייני משפחה הורה למשרד הפנים למחוק ממרשם האוכלוסין רישום של בני זוג מאותו מין כנשואים לאחר שנפרדו (פסק דין)
אילו היתה מתקבלת דעתו של השופט גרניט, היו לכך השלכות מרחיקות לכת עד כדי הסמכת בית המשפט לענייני משפחה לדון גם בתביעת גירושין ואפילו בסידור הגט עצמו
דיון בדלתיים סגורות בבית משפט לענייני משפחה מי זכאי?
רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה
דין
צווי הגנה: הגשת תביעה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה, תהיה אל בית משפט לענייני משפחה
ג זכות למזונות הנובעת מקרבת חיתון פוקעת גם עם פקיעת הנישואין שהביאו לאותה קירבת חיתון הבטחת מזונות בית המשפט רשאי להורות על מתן ערובה למזונות או על השלשתם לתקופה שיקבע, ורשאי הוא לצוות על אדם שממנו מגיע חוב לחייב, לפרוע את סכום החוב, כולו או מקצתו, במישרין לזכאי במזונות
רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה הדבר נוגד את זכויות וחרויות הפרט ומנוגד לחוקי היסוד ולערכים בסיסים של צדק ושוויון

דיון בדלתיים סגורות בענייני משפחה (זכות)

שכן, מדובר בתביעות משפטיות נפוצות, הבאות להסדיר סכסוכים כספיים שמתעוררים בין הצדדים, בנושאים שונים מחיי היום יום.

16
בתי משפט וסמכויותיהם
למידע נוסף ראו סיוע משפטי בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם האגף לסיוע משפטי
דיון בדלתיים סגורות בבית משפט לענייני משפחה מי זכאי?
בית משפט לתביעות קטנות לצדו של כל בית משפט שלום, ניצב בית משפט לתביעות קטנות
יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים (גורם ממשל)
במקרים נדירים מבקשי חנינה יוכלו להסתמך על מקורותיו וניתוחיו