גבעות יהש. דף הבית

השותפות הינה הבעלים של חזקה לפיתוח שדה הנפט מגד שהתגלה על ידה לאחר שביצעה פעולות חיפוש וקדיחה של שלוש בארות - מגד 2, מגד 3, ומגד 4 בשטח הרשיון שקדם לקבלת החזקה החזקה הוענקה לשותפות על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות, האנרגיה והמים, באזור ראש העין, בשטח כולל של כ—240 קמ"ר
השותפות פועלת בתחום חיפושי נפט והפקתו החל משנת 1993 בבאר זו נמצא נפט בכמויות מסחריות ובאיכות גבוהה מאוד 39-40 API

דף הבית

.

5
דף הבית
גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת 1993 הנה שותפות מוגבלת הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב
דף הבית
תפוקת הנפט שהצטברה מבאר מגד 5 מתחילת ההפקה בחודש יוני 2011 הינה 1,131,000 חביות כ — 178,673 מ"ק נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים ליום 31
דף הבית
בשנת 2009 נקדחה באר מגד 5

דף הבית

.

16
דף הבית
דף הבית
דף הבית

דף הבית

.

דף הבית
דף הבית
דף הבית