תקנות הקורונה. פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה (מושג)

כחלק מההתמודדות עם המשבר הכלכלי הוצאו עובדים רבים ב ל, משום שלא היה צורך בעבודתם ב-18 במרץ נחתם הסכם קיבוצי בין הממשלה, הרשויות המקומיות ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין , ונקבע בו שמיום 19 במרץ 2020 ועד יום 16 באפריל 2020 הוארך בהמשך עד 18 באפריל יצאו עובדים שאינם חיוניים לחופשה שנתית, בהתאם לכללים המפורטים בהסכם
בתחילת אפריל 2020 העביר , , ל, ל ול, לפיה יש להעדיף חקיקה רגילה ב על פני התקנת תקנות שעת חירום החוק תוקן ב- ונוספו לו פרקים בנוגע לבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה מקום המיועד לבידוד שהוא בית מלון או אכסניה שנקבעו בידי המדינה ובמימונה , צווי סגירה מנהליים, וייעול עבודת הממשלה מול הכנסת

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

בחישוב התקופות שנקבעו בחוקי מיסים אחדים לא תובא בחשבון התקופה שמיום 22 במרץ עד 31 במאי 2020.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל)
בתחילת יולי נחקק שהוחלף ב"חוק הקורונה הגדול"
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל)
בדיון הראשוני בעתירות ציין בג"ץ שהן מעלות את השאלות העקרוניות הבאות: א האם ההכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 ל, נוגעת גם למצבי חירום שאינם נובעים מסיבות ביטחוניות? בדיון הראשוני בעתירות ציין בג"ץ שהן מעלות את השאלות העקרוניות הבאות: א האם ההכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 ל, נוגעת גם למצבי חירום שאינם נובעים מסיבות ביטחוניות? אם תום 90 ימים אלה חל בתקופה האמורה, הוא יידחה לאחריה, כשתקופה זו אינה נספרת במניין הימים
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל)
התקנות מתקנות את החוק באופן זמני, והן מאפשרות ל לבצע כלומר לקבל מידע מ על מיקומו של של חולה ב ושל אדם החייב ב עקב חשש שחלה במחלה זו, גם ללא צו בית משפט המורה למסור נתונים אלה
לדברי מנדלבליט, קיומו של צורך חיוני ומיידי, שלא מאפשר המתנה להשלמת הליך חקיקה, עשוי להצדיק התקנת תקנות שעת חירום, שיחד אתה יש להמשיך בקידומה של חקיקה רגילה בכנסת הוא יוצא לצורך הומניטרי חריג או לצורך חיוני חריג באישור ועדת חריגים, ובכלל אלה, יציאה לצורך רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי לו או לאדם אחר התלוי בו; לגבי קטין הנזקק לטיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי — ועדת החריגים תאשר את יציאתם של שני הורי הקטין או הורה ובן משפחה מדרגה ראשונה אחר, לצורך ליוויו וסיוע לו, אם הדבר נדרש ולצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
החוק הוא , ולכן תוקף החוק היה עד 30 ביוני תאריך לועזי תאריך עברי כנסת תומכים 48 מתנגדים 35 נמנעים 0 חוברת פרסום 2832, עמ' 266 הצעת חוק ממשלתית מס' תיקונים 6 תאריך פקיעה חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראת שעה , התש"ף-2020, המכונה " חוק הקורונה הגדול" הוא חוק המעניק ל כלים למאבק ב, במקום ששימשו לכך קודם לכן

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל)

עוד כשלושה שבועות קודם לכן פרסם נוהל מקוצר לביצוע צעד זה.

23
חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
ב-17 באפריל נחתם הסכם נוסף בנוגע לתקופה שעד 30 באפריל והוא עוגן בתיקון לתקנות
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל)
בהמשך הוציא מנכ"ל צווים מכוח
פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה (מושג)
המעקב יתבצע על פי פנייה מטעם נציג משרד הבריאות לראש אגף בשירות; הפנייה תכלול את שם החולה, תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו או חלק ממידע זה