אמר רבי בנימין הכל. סגולות למצוא חפץ הנאבד

מה ראתה לומר מחר, אלא שכל זרעה של עמלק למודים ליפול למחר, וכן הוא אומר מחר אנכי נצב על ראש הגבעה, ויש אומרים שלא היתה שומעת לו, ואותה שעה אמרה אני עושה קלווסים שלך נחש מנין שנאמר אף כי אמר וגו', שר האופים אף אני בחלומי, קרח אף לא אל ארץ
כמה רוב בניו, אמר רב חסדא עשרה מתו, עשרה נתלו, עשרה מחזרין על הפתחים, ורבנן אמרין אותן שמחזרין על הפתחים שבעים שנאמר שבעים בלחם נשכרו, אל תקרי שבעים אלא שבעים לטובה אברם הוא אברהם, הוא משה ואהרן, הוא יחזקיה המלך, הוא עזרא עלה מבבל, דוד הוא הקטן, רבי ברכיה בשם רבנן אית לך אוף חד הוא טב מכלהון ה' הוא האלהים שמדת רחמיו לעולם

סגולה למציאת אבידה

אמר רבי בנימין בר יפת אמר ר' אלעזר כתיב לכלם נתן לאיש חליפות שמלות, אפשר דבר שנצטער אותו צדיק בו יכשל בו, דאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם את בנו ממנהג שאר בנים שבשביל משקלשני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, עבד ביה איהו מלתא בבנימין כי היכי דקני ביה אחיו, אלא רמז לו שעתיד לצאת ממנו בן שיוצא בחמשה לבושים של מלכות ומנו מרדכי שנאמר ומרדכי יצא וגו': ליהודים היתה אורה.

11
סגולה למציאת אבידה
את כל מה שאבדנו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, הכל יחפרו ויחפשו וימצאו כולם מהרה, ויחזירו אותם לנו, באופן שיתקנו נפשותינו על ידי זה בתכלית התקון באמת כרצונך הטוב: מלא רחמים, מרב קלקולי איני יכול להאריך בתפילה זאת הרבה, אף על פי שלא יספיקו כל יריעות שבעולם לבאר אפס קצה מהתחנות ובקשות וודוים והפצרות ופיוסים ותפלות שאני צריך להתפלל בענין זה
סגולות למציאת אבידה
להביא אל גנזי המלך, א"ל הואיל ואתה רוצה לקחתה ממני אותם יהודים שמשכימים ואמרים ה' אחד איני מוכרן לך שם פקדון בידי ומתירא אני שמא יעשה לי כשם שעשה לסיחון ולעוג ולל"א מלכים ולסיסרא ויכין ולסנחריב, זכור אני מה עשה לנבוכדנאצר שהחריב את ביתו שניתן עם כל בהמה וחיה, וכן לבלשאצר, עליהם הוא אומר משגיא לגוים ויאבדם אף אני קשה לי, אמר ליה המן לאחשורוש כל אותם הדברים היו כשהיה בית המקדש קיים והיה הקב"ה רצוי להם והיו מביאים שקליהם, אבל עכשיו הוא כעוס עליהם ואניסוכם לך חשבון ס' רבוא בקע לגלגולת שהיא עשרת אלפים ככר כסף, א"ל פקדון הם ביד'י ואיני מוכרן לך, א"ל ובשביל כבודך נפיל גורלות אם יעלו בידך והכסף בידי אני מוכרן לך, ואם יעלו העם בידי והכסף בידך איני מוכרן לך, ורוח הקודש צווחת ועל עמי ידו גורל, ועל עונותיו של המן נפל העם בידו והצר המן על הכסף צרה גדולה, ראה המלך שהרע לו על הכסף, א"ל על הכסף רע לך הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך, לעשות בה לא היה צ"ל, אלא בו, א"ל המלך אין אתה נזקק אלא להקב"ה שנאמר בכל צרתם לו צר, ועוד כתיב עמו אנכי בצרה
רבי סגולה שהיא גם תפילה למציאת אבידה
שהיה בורח מן הגדולה, שהיה המלך אומר לאסתר בת מי את אצל מי גדלת ואעשה אותם גדולים מלכים ושלטונים, אמר לו הקב"ה אתה בורח מן הגדולה חייך שאני מגדלך
התחלתי לחשוב אולי נגנב או נפל כך כל מי שיבא להזדווג לישראל הוא נוטל את שלו מתחת ידיהם
שההשתלשלות של זה בעולם העשייה היא להיות אצלו פיזית בראש השנה

סגולות למצוא חפץ הנאבד

Determined to win her release, Rabbi Meir took a large bag of golden dinars and approached her warden with the bribe.

28
ההרוגים: מאיר בן 13 ומרדכי בנימין בן 23 ז”ל • ומה אמר הרבי מקרלין?
אמר אחי יוסף - שהיה אחיו מאב ומאם; ובעבור מקרה יוסף , ירא יעקב מלשלחו בדרך , פן יקראנו אסון
הכל לטובה
סגולות למציאת אבידה
אין כתיב בתורה לא תכרות ברית, אלא אמר מרדכי מוטב זה שיחיה שנתן לי רשות לבנות בית המקדש
טלפון 03-6200622 , This site is optimized for Chrome latest major version and Edge 42 or higher במדרש רבה מופיע רק המימרא של רבי בנימין, אך היכן המקור שאמירת המימרא היא סגולה למציאת האבידה
זה לא עניין רוחני בהכרח, ואין כאן גם כוונה לאובדן של בני משפחה וחברים, לא עלינו, אלא לאובדן ממשי של מוצרים, חפצים, פריטים, כאלה שיש להם משמעות מסוימת עבורנו, רגשית, פרקטית, מקצועית, אישית או כל משמעות אחרת רבי יהודה ורבי נחמיה, ר' יהודה אומר מזקנים אתבונן, יעקב ברך את פרעה, יוסף לא גלה לו את חלומו? סגולה בדוקה ומנוסה למציאת אבידה, לומר 3 פעמים את המדרש הבא מדרש רבה בראשית נ"ג, י"ד : "אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, מן הכא ויפקח אלוהים את עיניה, ותלך ותמלא החמת"

ההרוגים: מאיר בן 13 ומרדכי בנימין בן 23 ז”ל • ומה אמר הרבי מקרלין?

ואתה ברחמיך תפתח ידך, ותהיה ימינך פשוטה לקבל שבים, עד אשר נזכה להמשיך ולתקן כל התיקונים הנמשכין על ידי היחודים והכונות של אלול, באופן שנזכה מהרה לתקון הברית בשלמות.

תפילה למציאת אבידה אמר רבי בנימין
אבל לפי שהוא רשאי ללבוש שנים ולשבת בבית החורף והאח לפניו מבוערת, או ללבוש כלים קלים ולטייל במקום שהאויר שולט בו, נאמר שהקור והחום הם בידו
אמר רבי חנינא: הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים
עבד משתיא ולא גליא, דלי כרגא ולא גליא, שדר פרדשני ולא גליא: ובהקבץ בתולות שנית, שקל עצה ממרדכי, א"ל אין אשה מקנאת אלא בירך חברתה אפילו הכי אין אסתר מגדת מולדתה: ואת מאמר מרדכי אסתר עושה
סגולות למצוא חפץ הנאבד
אולי יש תקוה למצא איזה אבדה מאבדות נפשנו הרבים, אולי נזכה למצוא מקצתם או כולם